Donate

ROZWÓJ «HYBRYDOWEGO MODELU BIZNESOWEGO» NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWEJ PLATFORMY DLA KOBIET «SILVER SWAN»

Aksana Shyrko11/10/18 18:583.4K🔥

Kluczowym czynnikem budowy modelu biznesowego i tworzenie kultury organizacyjnej przedsiębiorczości społecznej jest koncentracja na innowacjach (podejście innowacyjne-przedsiębiorcze). Celem tego podejścia jest zakładanie logiki biznesu w ramach kreowania zmian społecznych, ekonomicznych, ekologicznych. Jeśli tradycyjna teoria biznesu podkreśla, że celem działalności przedsiębiorczości jest komercjalizacja i maksymalizacja zysku, to innowacyjna teoria biznesu podkreśla, że model biznesowy powinen sprzyjać kreowaniu wartości.

Zgodne z biznesowym modelem W.Grudzewskiego, pozytywne efekty można osiągnąć dzięki zastosowaniu 3 parametrów: synergii, symbiozy i symetrii (model biznesowy 3S). Synergia w biznesie jest to korzyść pochodzaca z połączenia dwóch lub więcej elementów (biznes i organizacja pozarządowa, biznes i biznes albo kilka biznesów), tak, że wydajność kombinacji jest wyższa niż suma jego elementów. Synergia w przedsiębiorczości społecznej to wzrost wydajności w wyniku partnerstwa. Symbioza w biznesie jest formą wzajemnych relacji między partnerami, gdzie każdy czerpie korzyści ze wspólnych działań. Zas symetria w biznesie to proporcjonalność, niezmienność misji i wspólnym celem.

Empiryczne badania (Boston Consulting Group, 2013 rok) potwierdzają, że innowacje w modelu biznesowym zwiększą sukces przedsiębiorstwa społecznego w większy, stopniu niż innowacje w kulturze organizacyjnej lub w produkcie.

Rozwój Hybrydowego Modelu Biznesowego idzie zgodnie z budową koncepcji przedsiębiorczości społecznej. Strategia rozwoju Hybrydowego Modelu Biznesowego opiera się na opracowaniu planu rozwoju działalności, który obejmuje związek synergii, symbiozy i symetrii, które wchodzą w struktury innowacji społecznej jako formy partnerstwa. Hybrydowy charakter firm ubiegających się o misje społeczne i solidarne z jednej strony i dążenie do wydajności gospodarczej z drugiej. Strategia rozwoju Hybrydowego Modelu Biznesowego opiera się na wprowadzeniu nowej formy partnerstwa — innowacja społeczna — której głównym celem ma być stworzenie płaszczyzny współpracy między biznesem a organizacja pozarządową. Celem współpracy jest rozwój samodziałania i tworzenia systemu wartości dla klientów i dla partnerów. Aby zrealizować wspólny cel, partnerzy muszą przestrzegać wspólnych zasady takich jak: rodzina, wartości moralne, współpraca, integracja, wzajemny szacunek.

Stworzenie międzynarodowej platformy dla kobiet Silver Swan opiera się na idei opracowania “hybrygowego modelu biznesowego”. Opiera się na systemie budowania partnerskich relacji z białoruskimi organizacjami pozarządowymi, które zajmują się kwestiami edukacji „duchowej” i moralnej oraz współpracą z rodzinami z dziećmi niepełnosprawnymi. Pierwsze NGO w swojej działalności kieruje się podstawowymi zasadami prawosławia. To młodzieżowe bratstwo prawosławne, które w swojej działalności opiera się na pracy z młodzieżą i wolontariacie z różnymi grupami społecznymi (głównie w schroniskach dla dzieci, placówkach medycznych). Druga NGO — organizacja pozarządowa, która w swojej działalności koncentruje się na pomocy ludziom z niesprawnościami oraz ich rodzinie.

Klasyczny model biznesowy składa się z następnych elementów:

— klienci (segmentacja rynku, relacji, kluczowy klienci, kanały dystrybucji do klientów, wpływ na decyzje);

— propozycja wartości (problemy i potrzeby klientów, wartość oferty);

— łańcuch wartości (kluczowe zasoby, stosunki partnerski, konkurencja);

— mechanizm powstawania zysku (źródło przychodów i kosztów, ryzyka finansowa).

Dla budowy innowacyjnego (hybrydowego) modelu biznesowego trzeba wykorzystać klasyczny model (analiz) i dodać do niego inne elementy.

Konstruowanie modelu biznesowego w zakresie innowacyjnego podejścia składa się z 4 kroków:

1. Inicjalizacja

2. Ideacja

3. Integracja

4. Implementacja

Inicjalizacja polega na analizie ekosystemu i jego dwóch elementow: uczestnicow i katalizatorow zmian. Żeby poznać uczestników ekosystemu, trzeba zrozumieć ról każdego w stosunkach między sobą. Analize należy prowadzić w zakresie opisania roli moich klientów, moich partnerów, mojej konkurencji w stosunku do mojej firmy i w stosunkach między sobą. Analiza katalizatorów zmian — to analiza technologii i makrotrendów (nowoczesny trendy w mojej branży). Opis ekosystemu pomaga wzmocnić model biznesowy na pierszym etapie wprowadzenia innowacji.

Ideacja polega na analizie zasad podobieństwa i konfrontacji. Zasada podobieństwa wymaga poszukiwania wzorców modeli biznesowych w pokrewnych branżach. Zasada konfrontacji wymaga poszukiwania wzorców biegunowo odległych od typowych dla mojej branży. Ideacja oznacza proces porównań i wyszukiwania sposobów wykorzystania wspólnych albo innych wzórow w rozwoju innowacyjnego modelu biznesowego. Kryteriami analizu zasad będą: zalety, wady.

Selekcja pomysłów — etap pomiędzy procesami ideacji i integracji (metoda NABC oceny i wyboru koncepcji nowego modelu biznesowego).

Metoda NABC (ang. Need, Approach, Benefits, Competition — potrzeba, podejście, korzyść, konkurencja).

Selekcja pomysłów

Opis możliwośći biznesa Jak kształtuje się propozycja wartości? Co zyska klient i co zyska biznes? Analiz konkurencji. Poszukiwanie alternetyw

Perpektywa klienta Perspektywa wartości Perspektywa wewnętrzna Perspektywa zewnętrzna

Źródło: Gassman O., Frankenberger K., Csik M. (2017) Nawigator modelu biznesowego.

Zasady tej metody pomaga w poszukiwaniu nowych pomysłów na biznes i polepszeniu myślenia projektowego. Proces selekcji pomysłów daje możliwość prezentować ulepszoną wersjsę biznes idei.

Integracja polega na analizie spójności wewnętrznej i zewnętrznej (integracja z otoczeniem) w kontekście nowego modelu biznesowego, który powstał po selekcji pomysłów. Na tym etapie trzeba przeanalizować proces integracji z otoczeniem i zrozumieć reakcji na trendy i zakusy konkurencji, oczekiwań uczestników ekosystemu.

Ostatnim krokiem w konstruowaniu modelu biznesowego w zakresie innowacyjnego podejścia jest implementacja czyli realizacja planów. Ten etap obejmuje: wypracowanie strategii wejścia na rynek, tworzenie nowych kanałów sprzedaż, negocjacje z nowymi partnerami itp. Lepszym metodycznym podejściem w tym kroku będzie srtworzenie prototypów i przetestowanie ich.

Hybrydowy model biznesowy dla międzynarodowej platformy dla kobiet wypracowany w zakresie innowacyjnego podejścia sklada się z następnych etapów konstruowania:

1. Opis idei i składników modelu biznesowego

Międzynarodowa platforma dla kobiet obejmuje działania w dwóch obszarach:

1. edukacyjnym (obejmuje klub mentorski i szkoła dla dziewczynek)

2. kreatywnym (obejmuje stworzenie studia społecznego).

Misją międzynarodowej platformy jest rozwój kobiet przez dostęp do wedzy.

Schemat 9. Międzynarodowa platforma dla kobiet

A) Mentorski club

Mentoring w edukacji ma na celu rozwijanie mocnych stron młodych ludzi poprzez łączenie ich ze starszym wolontariuszem, czasami z podobnego doświadczenia, który może działać jako pozytywny wzór do naśladowania. Często charakteryzuje się to budowaniem zaufania lub rozwijaniem odporności i charakteru, a nie bezpośrednim skupieniem się na nauczaniu lub uczeniu konkretnych umiejętności. Mentorzy zazwyczaj budują relacje z młodymi ludźmi, spotykając się z nimi jeden na jeden przez około godzinę tygodniowo w szkole, pod koniec dnia szkolnego lub w weekendy. Mentoring jest coraz częściej oferowany młodym ludziom, którzy znajduja sie w trudnej życiowej sytuacji.

Charakterystyka klubu: projekt społeczny, bezpłatne usługi, praca w formie wolontariatu.

Platforma ta pozwoli dziewczętom i kobietom mieszkającym w małych miastach i wsiach, szczególnie tym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, na uzyskanie / na bezpłatny udział w:

• dodatkowej edukacji (krótkoterminowe kursy on-line: podstawy stylistyki, etykieta, znajomość finansów, kurs planowania rodziny, kurs rozwijania kreatywnego i krytycznego myślenia),

• mentoringowowym wsparciu od kobiet białoruskich kobiet mieszkających w Europie, USA i na Białorusi odnoszących sukces w sferze biznesowej, zawodowej, rodzinnej,

• konsultacjach z psychologiem.

Metoda mentoringu pozwala uzyskać wysokie jakościowe wskaźniki edukacji i rozwoju osobistego.

Na Białorusi metoda ta jest dopiero na początkowym etapie rozwoju. Brakuje bowiem specjalistycznych form kształcenia i edukacji w tym zakresie. W USA i Europie aktywnie rozwija się system wprowadzania mentoringu do procesów edukacyjnych, także w sferze biznesowej. Na Białorusi ta idea dopiero zaczyna się zakorzeniać.

Przedstawiony przeze mnie projekt utworzenia międzynarodowego klubu mentoringu dla kobiet pomoże rozwinąć zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny tego projektu.

Podstawowym problemem projektu jest ograniczona dostępność do grupy docelowej z jednej strony oraz niska świadomość kobiet z terenów wiejskich i małomiasteczkowych o potencjalnych możliwościach rozwoju (osobistym i zawodowym) oraz ograniczonym do nich dostępu.

Niski prestiż życia, brak wykwalifikowanych specjalistów, wychowawców, ograniczony rozwój przedsiębiorczości w małych miasteczkach bądź na wsiach wymusza na kobietach, które chcą się rozwijać konieczność wyjazdu do większych ośrodków miejskich.

Grupą docelową projektu stanowią dwie kategorie kobiet. Pierwsza z nich to dziewczęta w wieku 13-17 lat, mieszkające w małych miejscowościach i wsiach, które doświadczają trudności w procesie rozwoju osobistego. Drugą stanowią kobiety w wieku 18-55 lat , nie mające możliwości finansowych by uzyskać dodatkowe wykształcenie bądź skorzystać z doradztwa, a są gotowe rozwijać się oraz działać na rzecz społeczności lokalnej w której żyją.

B) Szkoła dla dziewczynek

Stworzenie możliwości otrzymania dodatkowej edukacji /uzyskania nowych umiejętności, kompetencji / kwalifikacji — to główny cel szkoły.

Koncepcja edukacyjnej części opiera się na idei aktualizacji tradycji prawosławia. Zmiany w duchowych i moralnych podstawach życia, które miały miejsce w społeczeństwie pod koniec XX wieku, spowodowały poszukiwanie rezerw dla odrodzenia się tradycji prawosławnej. Podstawą etycznych norm życia codziennego, które przyczyniły się do przezwyciężenia negatywnych zjawisk społecznych, były i wciąż są przykazania ewangeliczne. Wraz ze zniszczeniem tej podstawy we współczesnym życiu, takie negatywne zjawiska, jak osłabienie tradycyjnych fundamentów rodziny i gwałtowny spadek wskaźnika urodzeń, narkomanii i alkoholizmu, samobójstw, hedonistycznej moralności i relacji z konsumentami weszły do współczesnego życia. W systemie prawosławnych wartości duchowych i moralnych znaczenie ludzkiej egzystencji odpowiada ciągłemu samodoskonaleniu się twórczego. Prawosławie przez wiele stuleci determinowało i nadal określa ideały, sposób życia i obyczajei tradycje społeczne. Wniosło nowe znaczenia i formy do życia duchowego społeczeństwa, promowało tworzenie wartości, które zachowały swoje znaczenie przez wieki. Duchowe i moralne wartości prawosławia stały się ważnym czynnikiem stabilizującym procesy społeczne. Dlatego odwołanie się do kanonu duchowych i moralnych podstawach prawosławnych wartości może przywrócić nam współczesnym, w tym szczególnie młodym ludzi, orientację życiową i poprawić rzeczywistość społeczną na lepsze.

Ożywienie religijności, w szczególności w środowisku młodzieżowym, wymaga dobrze zorganizowanego systemu praktycznych działań. Ten proces powinien skupić się na interakcji instytucji społecznych we wszystkich sferach społeczeństwa. Nacisk powinien być skierowany na kształtowanie opinii, że we wszystkich sferach współczesnego społeczeństwa pełnia życia kościelnego może być realizowana w kontekście tradycji prawoslawnej

Przy pomocy nowoczesnych metod nauczania (mentoringu i szkoleń) będą przekazywane podstawowe zasady dotyczące kształtowania postaw i zachowań kobiet w oparciu o duchowo-moralne zasady, rozwoju osobistego.

Dotychczasowe doświadczenie nauczania w ramach ścieżki edukacyjnej “Droga dla kobiet” (realizowana w latach 2013-2015) pokazało, że dziewczęta zdają się polegać na opinii osoby uznawanej przez nich za autoryt.

Tak więc wprowadzenie elementu mentoringu i zaproszenie do współpracy prawosławnych kobiet, które bezpośrednio przeniosą fundament wartości duchowych i moralnych wpłynąć może na poprawę jakości procesu edukacyjnego.

Koncepcja kursów edukacyjnych dla dziewcząt obejmuje następujące elementy:

1. Opracowanie programu nauczania uwzględniającego cechy wiekowe stażystów.

2. Opracowywanie pomocy metodologicznych.

3. Opracowanie programów pomocy psychologicznej.

4. Włączenie elementu towarzyskiego (rozmowy z księdzem, uczestnictwo w akcjach charytatywnych, wyjazdy pielgrzymkowe).

Przedmiotami obowiązkowymi są: etykieta, stylistyka i kreacja wizerunku, makijaż, krytyka sztuki, kultura mowy, komunikacja międzynarodowa. Dodatkowe kursy będą programami pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, podstawami planowania rodziny, arteterapii. Zajęcia będą prowadzone przez młode prawoslawne praktykujące wiare kobiety, które są członkiniami prawosławnych organizacji młodzieżowych.

Jedną z głównych przyczyn wielu problemów społecznych utrudniających rozwój nowoczesnego społeczeństwa jest utrata podstaw duchowych i moralnych. Tworząc odpowiedni wizerunek prawosławnej kobiety, musimy postawić sobie globalny cel, aby konkurować z takimi popularnymi medialnymi wizerunkami jak “Cosmo-girl” i “woman-Vogue”. Celem edukacyjnej pracy jest stworzenie obrazu «orto-woman»: konserwatywnej kobiety, która pasuje do współczesnych realiów, ale opiera się na wartości prawosławia.

Składniki modelu biznesowego w dziedznie edukacyjnej obejmują:

1. Sieć wartości (strefy wpływów) — skupienie się na wsparciu i rozwoju między przedsiębiorstwem, organizacjami publicznymi oraz młodzieżowymi prawosławnymi spółkami i beneficjentami.

2. Strategiczne zasoby — w tym kontekście mówimy o rozwoju zasobów ludzkich (nacisk na wysoko wykwalifikowanych pracowników), dostępność jakości edukacji dostęp do nowoczesnych metod wykształcenia.

3. Interfejs konsumentywny (zarządzanie interakcji z beneficjantami który są konsumentami) — w tym przypadku celem jest dostępny edukacyjny rozwój dziewczyn i kobiet.

4. Zarządzanie interakcją z partnerami — celem tego typu interakcji będzie integracja partnerów z siecią wartości. Oznacza to, że partnerzy będą zorientowani na realizację wspólnego celu, który utworzy wspólną wizję i misję wspólnej działalności w perspektywie długoterminowej. W ramach wspólnych działań można tworzyć wartości przedsiębiorczości społecznej to: współpraca, szacunek, integracja, rodzina i praca.

C) Studio społeczne (społeczne atelier)

Statystyczne analizy danych badań, prowadzonych w różnych krajach, wskazują, że matki zajmujące się wychowaniem dzieci niepełnosprawnych częściej mają zwiększony niepokój, znaczną wrażliwość emocjonalna, poczucie winy i innych niestabilne emocjonalne stany, które prowadzą do depresji i zachowań samobójczych. Na Białorusi kobiety, które wychowują dzieci niepełnosprawne, przeżywają nie tylko wyżej wymienione problemy społeczne i psychologiczne, ale trudności finansowe. Instytucje społeczne i medyczne pośrednio wpływają na rozwiązanie problemów w takich rodzinach.

Jeśli mówimy o emerytach, większość z nich także doświadcza trudności finansowych i cierpi z powodu samotności.

Celem studia społecznego — jest zapewnienie możliwości wsparcia społecznego i finansowego dla kobiet wychowujących dzieci niepełnosprawne o niskich dochodach kobiet poprzez: tworzenie programów szkoleniowych i możliwości pracy zdalnej (outsourcing) w miejscu zamieszkania. Praca obejmuje ręczny wyrób damskich z szali jedwabiu oraz produkcję różnego typu drobnych akcesoriów do domu z tkanin naturalnych, a także stworzenie obrazów dla druku na tkaninach.

Problemy, na które nakierowany jest projekt to:

1. Niewystarczający poziom rozwoju outsourcingu na Białorusi

2. Trudności materialne i ekonomiczne graniczące z ubóstwem

3. Stres psycho-emocjonalny u matek, który może przerodzić się w przejść do nerwic i patologii

Rozwiązanie problemu polega na realizacje następujacych po sobie krokach:

1. Wprowadzenie hybrydowego modelu biznesowego (partnerstwo z organizacja pozarządowa i wykorzystanie innowacyjnego modelu biznesowego — AIKIDO).

Szkolenie kobiet w malowaniu na naturalnych tkaninach i w zakresie szycia za pomocą malarstwa i terapii plastycznej można zmniejszyć poziom lęku u kobiet.

Kreatywna praca pozwoli kobietom uzyskać dodatkowy dochód i możliwość otrzymania pomocy od kupującego.

Organizacje pozarządowe, które zajmują się problemami rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w większości przypadków korzystają z darowizn i dotacji z krajów europejskich i Ameryki. Jednak sama działalność często nie ma możliwości samofinansowania, w wyniku czego wiele NGO istnieje dzieki składkom grantodawców i sponsoringu. Hybrydowy model biznesowy pozwala na stworzenie partnerstwa między taką organizacja a biznesem (studio społeczne) i pomocy przedstawicieli organizacji w rozwoju samodziałania (samopłacania).

Studio społeczne jako firma prywatna buduje partnerstwo z organizacja pozarządowa w celu rozwiązania wspólnego problemu społecznego — pomocy kobietom wychowującym dzieci niepełnosprawne i podniesieniu poziomu materialnego kobiet o niskich dochodach. Zeby to osiagnac, nalezy:

1. Opracowac plan rozwoju wspólnej działalności, który obejmuje: plan finansowy na okres maksymalny do 3 lat, plan marketingowy (budowanie marki wspólnej działalności), plan współpracy z określeniem regałów partnerskich stosunków.

2.Opracowac plan edukacyjny dla pracowników organizacji pozarządowej. W celu dalszej pracy z kobietami wychowującymi dzieci niepełnosprawne do prowadzenia szkoleń wśród pracowników organizacji pozarządowych w ramach programu “Coach w dziedzinie kreatywnego rozwoju”. Program zapewni mechanizmy tworzenia procesu uczenia się (w tym przypadku mówimy o kursach w zakresie malowania i malowania na tkaninach). Planuje się przeszkolenie 2-3 pracowników. W dłuższej perspektywie wyszkoleni pracownicy organizacji pozarządowej będą mogli samodzielnie prowadzić płatne szkolenia kobiet w zakresie kreatywnego rzemiosła. Pomoże to organizacji społecznej samopłacić się i utworzy element komercyjny w organizacji. System szkolenia zostanie zbudowany na zasadzie koncepcji „pro-bono” (szkolenie płatne zostanie udzielone kobietom, które chcą uczyć się kreatywnego rzemiosła (np. malowanie na na naturalnych tkaninach (jedwabiu), malowanie akwarelą, projektowanie tkanin itp.) Dla kobiet wychowujących dzieci niepełnosprawne, szkolenie będzie bezpłatne, a także będzie możliwość sprzedaży gotowych produktów właścicielowi studia społecznego. W ten sposób zostanie rozwiązany wspólny cel między organizacją biznesową a organizacją publiczną.

Składniki modelu biznesowego obejmują:

1. Sieć wartości (strefy wpływów) — skupienie się na wsparciu i rozwoju między przedsiębiorstwem, organizacjami publicznymi i beneficjentami.

2. Strategiczne zasoby — w tym kontekście mówimy o rozwoju zasobów ludzkich (nacisk na wysoko wykwalifikowanych pracowników), dostępność (naturalnego) jakości produkcji surowców i stałym produkty home (kontrola jakości)

3. Interfejs konsumentywny (zarządzanie interakcji z beneficjentów i konsumentów) — w tym przypadku celem jest, aby przenieść beneficjenci (kobiet wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz kobiety w trudnej sytuacji finansowej na stanowisko „specjalisty” To krok prawny pozwoli kobietom zwiększyć poziom dochodów. interakcja z beneficjentami w oparciu o system współpracy. Outsourcing pozwala na pracę z kobietami z różnych części Białorusi, nacisk zostanie położony na białoruski wioski i małe miasteczka.

4. Zarządzanie interakcją z partnerami — celem tego typu interakcji będzie integracja partnerów z siecią wartości. Oznacza to, że partnerzy będą zorientowani na realizację wspólnego celu, który utworzy wspólną wizję i misję wspólnej działalności w perspektywie długoterminowej. W ramach wspólnych działań można tworzyć wartości przedsiębiorczości społecznej to: współpraca, szacunek, integracja, rodzina i praca.

2. Opis modelu 3S

Synergia — połączenie biznesu i organizacji pozarządowych (dla mentorskiego klubu to będzie partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, które pracują z kobietami; dla edukacyjnego programu — partnerstwo z młodzieżowym prawosławnym bratstwem; dla społecznego studia — partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, które pracują z rodzinami chorych dzieci.

Symbioza polega na wspólnych działańiach i wspólnej misji.

Symetria oznacza niezmienność misji i wspólnym celam, który wybrali partnerzy.

3. Opis nawigatora modelu biznesowego na przykładzie rozwoju społecznego studia

Inicjalizacja

Hybrydowy (innowacyjny model biznesowy) studia społecznego «aikido».

Model biznesowy AIKIDO polega na tym, ze glownym elementem jego jest resegmentacja rynku i tworzenie nowego typu klienta.

Klienci — kobiety 25-35 lat, które pracują/albo wykonują praca jako wolontariuszki w organizacjach pozarządowych z kierunkiem działalności ekologicznej i które mieszkają w dużych miastach Francji.

Partnerzy — organizacja pozarządowa, która w swojej działalności koncentruje się na pomocy ludziom z niesprawnościami oraz ich rodzinie.

Nowoczesne trendy w branży produkowania wyrobów z tkanin naturalnych:

— wyczerpywanie się zasobów naturalnych

— rozwój outsorsingu

— rozwój serwisów społecznościowych i platform internetowych.

Ideacja

Pierwszym krokiem jest adaptacja wzorców w oparciu o zasadę podobieństwa. Analiz modelów biznesowych najbliższych pokrewnych konkurentów. Głównym pytaniem, jako trzeba sobie zadać, to «w jaki sposób konkurent X zmieni mój model biznesowy?».

Drugim krokiem jest analiza modelów biznesowych konkurentów odległych, mających z moim biznesem niewiele wspólnego. Głównym pytaniem, jakie trzeba sobie zadać, to «w jaki sposób konkurent X zarządzałby moim biznesem?». Analiza pozwoli zdobyć kreatywna informacja na potrzeby mojego biznesu.

Podejście ideacji ma analityczny charakter, proces poszukiwania analogii pozwoli stworzyć innowacyjny model biznesowy.

Selekcja pomysłów

Kreowanie pomysłów pomaga znalezć cechy biznesowej idei, najbardziej rentownej. Zgodnie z procesem weryfikacji biznesowej idei Społecznego Studia okazało się, że zmiana pomysłów była związana z procesem poszukiwania funkcyjnącej idei. Etapem końcowym dokonanej analizy okazal się pomysł wytwarzania szali z jedwabiu oraz produkcja różnego typu drobnych akcesoriów do domu z tkanin naturalnych.

Integracja

Etap integracji miał analityczny charakter. W zakresie relacji między spójnościami (oczekiwania uczestników ekosystemu, reakcji na trendy i zakusy konkurencji) trzeba było nadać modelowi biznesowemu status dopracowanego. Dlatego integracja ma harmonijny charakter.

Implementacja

Etap implementacji polega na wypracowaniu strategii wejścia na międzynarodowy rynek (Francja), tworzenie kanałów sprzedaż i negocjacji z nowymi partnerami.

Author

Aksana Shyrko
Comment
Share

Building solidarity beyond borders. Everybody can contribute

Syg.ma is a community-run multilingual media platform and translocal archive.
Since 2014, researchers, artists, collectives, and cultural institutions have been publishing their work here

About